Kobujutsu kata

Het kobujutsu bestaat uit 42 kata. Alle kata kennen uitleggende partnervormen (comprehensive). In het japans noemen we dat bunkai. Verder heeft elk traditioneel wapen een eigen vaste serie van basis bewegingen, de kihon, en circa 10 partneroefeningen die meestal bestaan uit 1 of 2 stappen. Deze heten ippon kumite.

Bo kata

 1. Shuji sho
 2. Shuji dai
 3. Shuji koshiki
 4. Sakugawa sho
 5. Sakugawa dai
 6. Sakugawa chou
 7. Soeishi sho
 8. Soeish dai
 9. Sueyoshi
 10. Urasue
 11. Sesoko
 12. Kongo
 13. Shirotaru sho
 14. Shirotaru dai
 15. Chatanyara
 16. Yonekawa
 17. Tsukenbo
 18. Shoun
 19. Chinenshickanaka
 20. Tsukensunakake
 21. Sanjakubo
 22. Kyushakubo

Sai Kata

 1. Tsukenshitahaku no Sai
 2. Chatanyara no Sai
 3. Hamahiga no Sai
 4. Tawata no Sai
 5. Jigen no Sai (manji)
 6. Yaka no Sai
 7. Kojo no Sai
 8. Hantaguwa no Sai

Tonfa Kata

 1. Hamahiga no tonfa
 2. Yaraguwa no tonfa

Nunchaku

 1. Renshu Sho
 2. Renshu Dai
 3. San setsu kon

Kama kata

 1. Tozan
 2. Kanigawa Sho
 3. Kanigawa Dai

Tekko kata

 1. Maezato

Tinbe Rochin

 1. Kanigawa

Surujin kata

 1. Tansurujin no Kata
 2. Nagasurujin no KataRobin Koersen Kobudo